Brandskyddsdokumentation och försumlighet

Arbetsmiljölagen och andra myndigheter och instanser kräver lagenligt brandskyddsarbete och tillhörande brandskyddsdokumentation. Allmänna platser, företag och arbetsplatser ska ha förebyggande brandskyddsarbete och efterleva regler och förordningar som ställts för säkerhetsarbete och brandskydd. I de fall brandskyddsdokumentation saknas kan företaget bli föremål för omfattande utredningar och även rättsliga åtgärder eftersom brott mot arbetsmiljölagar och andra säkerhetsförordningar och regelverk är mycket allvarliga då lagbrott kan utsätta personal och civilbefolkning för risker som lagar och förordningar annars förebyggt. 

Straffpåföljderna för dylika förseelser där allmänhet och anställda utsatts för avsevärda risker som hade kunnat förebyggas är således kännbara och kan i värsta fall resultera i långvariga fängelsestraff för den som utdömts bära ansvaret för försumligt säkerhetsarbete och lagbrott. För att säkerhetsföreskrifterna ska kunna åtlydas krävs att utförliga säkerhets- och brandskyddsdokumentation finns.

Brandskyddsdokumentationen vid renovering och ombyggnation

Vid utbyggnad,ombyggnad, tillbyggnad och övriga åtgärder samt renoveringar av byggnader avsedda för affärsverksamheter och företagande krävs omfattande dokumentering av säkerhet och brandskydd samt liknande åtgärder för trygghet, säkerhet och olycksförebyggande. Denna dokumentation skall utföras av för uppgiften certifierade säkerhetskontrollanter. 

Det är också dessa utförare och kontrollanter som utfärdar de nödvändiga dokumenten. Brandskyddsdokument ska finnas förvarade och lättillgängliga för kontrollanter då oanmälda besök ofta förekommer. Redan vid inlämnandet av bygglovsansökan till berörd kommun skall en brandskyddsbeskrivning bifogas som projekteringsunderlag till bygghandlingarna. 

Saknas denna dokumentering vid ansökningsförfarandet kommer inga bygglov att godkännas och denna typ av dokumentering är således obligatorisk. För att i möjligaste mån påskynda hanteringen av bygglovsansökan kan en sakkunnig inom brand- och säkerhet underlätta beslutsförfarandet. En av kommunen känd och rekommenderad brandskyddsingenjör förkortar i regel ansökningstiden vid bygglovsärenden.​​

Certifiering för alla branscher i Sverige

För att en verksamhet eller ett företag ska kännas tryggt och pålitligt idag så är det också väldigt viktigt att man är noga med att se till att ha alla intyg och papper på att man bedriver arbetet eller verksamheten på bästa möjliga sätt. Och det allra bästa sättet att kunna intyga att man gör just detta är genom att se till så att exempelvis då företaget ni driver har den certifiering som behövs för att ni ska kunna visa upp att ni bedriver er verksamhet och ert arbete på önskvärt sätt.

https://www.svenskcertifiering.se/branscher.html kan ni läsa mer om vilka branscher det finns där certifieringen är extra viktig och hur just ni kan se till att få den för ert företag. Eftersom att det handlar om att kunna ge trygghet åt kunder, medarbetare och andra personer eller företag som ni ska arbeta med eller erbjuda era tjänster är detta en väldigt viktig del i arbetet och därför så arbetar man på Svensk Certifiering alltid för att kunna erbjuda er exakt det som ni behöver.

Rätt certifiering för er bransch

Då det inom nästan alla branscher och verksamheter idag finns certifikat som bekräftar er verksamhet som pålitlig och trygg är det skönt att kunna vända sig till ett företag som Svensk Certifiering som alltid kommer att hjälpa er med exakt den certifiering som ni behöver och ska se till att införskaffa.

Eftersom att det ger er ett mer affärsmässigt men även mer ekonomiskt mervärde är det absolut något som gör ert företag mer konkurrenskraftigt på marknaden jämfört med företag inom samma bransch och marknad. Därför så är det såväl för er egen skull som för kunder och samarbetspartners som det är viktigt att ha alla certifikat som krävs för att kunna bevis en trygg och pålitlig verksamhet.