Brandskyddsdokumentation och försumlighet

Arbetsmiljölagen och andra myndigheter och instanser kräver lagenligt brandskyddsarbete och tillhörande brandskyddsdokumentation. Allmänna platser, företag och arbetsplatser ska ha förebyggande brandskyddsarbete och efterleva regler och förordningar som ställts för säkerhetsarbete och brandskydd. I de fall brandskyddsdokumentation saknas kan företaget bli föremål för omfattande utredningar och även rättsliga åtgärder eftersom brott mot arbetsmiljölagar och andra säkerhetsförordningar och regelverk är mycket allvarliga då lagbrott kan utsätta personal och civilbefolkning för risker som lagar och förordningar annars förebyggt. 

Straffpåföljderna för dylika förseelser där allmänhet och anställda utsatts för avsevärda risker som hade kunnat förebyggas är således kännbara och kan i värsta fall resultera i långvariga fängelsestraff för den som utdömts bära ansvaret för försumligt säkerhetsarbete och lagbrott. För att säkerhetsföreskrifterna ska kunna åtlydas krävs att utförliga säkerhets- och brandskyddsdokumentation finns.

Brandskyddsdokumentationen vid renovering och ombyggnation

Vid utbyggnad,ombyggnad, tillbyggnad och övriga åtgärder samt renoveringar av byggnader avsedda för affärsverksamheter och företagande krävs omfattande dokumentering av säkerhet och brandskydd samt liknande åtgärder för trygghet, säkerhet och olycksförebyggande. Denna dokumentation skall utföras av för uppgiften certifierade säkerhetskontrollanter. 

Det är också dessa utförare och kontrollanter som utfärdar de nödvändiga dokumenten. Brandskyddsdokument ska finnas förvarade och lättillgängliga för kontrollanter då oanmälda besök ofta förekommer. Redan vid inlämnandet av bygglovsansökan till berörd kommun skall en brandskyddsbeskrivning bifogas som projekteringsunderlag till bygghandlingarna. 

Saknas denna dokumentering vid ansökningsförfarandet kommer inga bygglov att godkännas och denna typ av dokumentering är således obligatorisk. För att i möjligaste mån påskynda hanteringen av bygglovsansökan kan en sakkunnig inom brand- och säkerhet underlätta beslutsförfarandet. En av kommunen känd och rekommenderad brandskyddsingenjör förkortar i regel ansökningstiden vid bygglovsärenden.​​